Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller inbjudningar till våra föreläsningar och aktiviteter, marknadsföring, uppföljning samt information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och produktutvärderingar.

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Promas ABs egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

Riktlinjer

Vi tillämpar följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:
 •  Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig
 •  Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem
 •  Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter
 •  Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter

Till vilka ändamål samlar Promas in din information?

 •  Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt genom avtalstecknande och köp
 •  Uppgifter vid offertförfrågningar, telefonsamtal och kundbesök i syfte att inleda en affärsrelation, sk. Prospect
 •  Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida, sk. cookies. (En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookies används för att ge dig som besökare en bra upplevelse och tillgång till olika funktioner på Promas hemsida)
 •  Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra föreläsningar, utbildningar eller övriga event
 • Eventuella mingelbilder när du deltar vid våra event, utbildningar, föreläsningar, produktfotograferingar eller besöker Promas monter vid mässutställningar
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev, inbjudningar eller interagerar på våra sociala medier
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 • Uppgifter som mingelbilder när du besöker något av Promas föreläsningar, utbildningar, mässor eller övriga event

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av sekretess. Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan, alltid med stöd av en laglig grund och för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex kreditinstitut). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Promas kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal, sk. Personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Promas AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dina rättigheter

 • Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar
 • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig
 • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Promas, som hindrar oss från att radera delar av din data. Dessa skyldigheter gäller bland annat för uppfyllandet av gällande avtal samt från bokförings- och skattelagstiftning

Kontakt

Vid begäran om information om vilka personuppgifter Promas lagrar om dig, vänligen kontakta oss på info@promas.se